Gorbunov M., Shlyapnikov A., 2019. Izvestiya Krymskoi Astrofizicheskoi Observatorii, vol. 115, no. 1, pp. 33-37. DOI: 10.31059/izcrao-vol115-iss1-pp33-37